Definicja: Kościół Powszechny wywodzi swoją definicję z posługi chrztu Ducha Świętego. Kluczowym wersetem na ten temat jest 1 Kor. 12:13, „przez jednego Ducha wszyscy jesteśmy ochrzczeni w jedno ciało”. Widzimy z tego fragmentu, że kościół jest jak fizyczna manifestacja Chrystusa, tj. Jego ciało.

Inne fragmenty, które wykorzystują te same obrazy, to Rzym. 12:4-5; 1 Kor. 12:11,18,27. Wydaje się, że we wszystkich tych fragmentach każdy, kto doświadczył tego chrztu, jest automatycznie członkiem Ciała Chrystusowego. szczegółowy opis religii

SŁOWA UŻYWANE DLA KOŚCIOŁA W NOWYM TESTAMENCIE

Kościół

Słowo przetłumaczone jako „kościół” w angielskiej Biblii to ekklesia. To słowo to greckie słowa kaleo (dzwonić), z przedrostkiem ek (out). Tak więc słowo to oznacza „wywołanych”. Jednak angielskie słowo „kościół” nie pochodzi od ekklesia, ale od słowa kuriakon, co oznacza „oddany Panu”. Słowo to było powszechnie używane w odniesieniu do świętego miejsca lub świątyni.

Do czasu przetłumaczenia przez Hieronima Nowego Testamentu z greki na łacinę zwyczajowo używano pochodnej słowa kuriakon do tłumaczenia ekklesia. Dlatego słowo kościół jest kiepskim tłumaczeniem słowa ekklesia, ponieważ oznacza budowlę sakralną lub świątynię. Bardziej dokładnym tłumaczeniem byłoby „zgromadzenie”, ponieważ termin ekklesia był używany w odniesieniu do grupy ludzi, którzy zostali wezwani na spotkanie.

Był on również używany jako synonim słowa synagoga, co oznacza także „zbierać się”, czyli zgromadzenie. „Ciało Chrystusa” Ponieważ wierzący zostali zjednoczeni z Chrystusem poprzez duchowy chrzest, są czasami określani jako ciało Chrystusa. (Rzym. 12:4-5; 1 Kor. 12:11,13,18,27; Kol. 1:18; Ef. 5:30) Wydaje się, że grupa chrześcijan na świecie stanowi fizyczną przedstawienie Chrystusa na ziemi. Jest to także metafora, która ukazuje współzależność członków w Kościele, jednocześnie ukazując ich odmienność od siebie. (Rzym. 12:4; 1 Kor. 12:14-17)

Świątynia Boga

(1 Kor. 3:16; Ef. 2:21,22; 1 Piotra 2:5).

Jerozolima z góry lub Jerozolima niebiańska

(Gal. 4:26; Hebr. 12:22). Oba te terminy (jak również „świątynia”) ilustrują, w jaki sposób starotestamentowe pojęcia zewnętrznej świątyni zostały zastąpione dosłownym zamieszkiwaniem Boga w Jego ludzie.

Oblubienica Chrystusa lub Oblubienica Chrystusa

(Efez. 5:25-32; 2 Kor. 11:2). Tytuły te odnoszą się do miłości i lojalności istniejącej między Chrystusem a wierzącymi.

CZYM JEST KOŚCIÓŁ LOKALNY?

W tym ćwiczeniu do dyskusji poproś uczniów, aby opisali zakres lub obszar objęty każdym z poniższych odnośników. Chodzi o to, że w każdym wzmiance słowo „kościół” występuje w liczbie pojedynczej. Ponieważ zakres tego, co rozumie się przez każde odniesienie, jest inny, możemy wyciągnąć wnioski na temat tego, co stanowi lokalny kościół.

Ćwiczenie do dyskusji:

Dla każdego z poniższych wersetów odpowiedz na pytanie: „Jaki obszar geograficzny jest opisywany?”

1. Kol. 1:18

2. Dz 9:31

3. 1 Kor. 1:2

4. Rzym. 16:5,10,11,14

Odpowiedzi:

1. Kol. 1:18 Kościół na całym świecie”

2. Dzieje 9:31 kościół w całym regionie

3. 1 Kor. 1:2 kościół w mieście (porównaj 14:34)

4. Rzym. 16:5,10,11,14 kilka kościołów domowych w jednym mieście

Pytanie: Jakie są pewne implikacje, jakie możemy wyciągnąć z tych czterech fragmentów dotyczących rozmiaru lub struktury grupy, która musi być uważana za kościół lokalny?

Odpowiedzi: Słowo „kościół” nie jest technicznym określeniem lokalnej grupy o określonej wielkości lub strukturze. Zamiast tego najwidoczniej opisywał każdy zakres omawianej lokalizacji.

Dlatego w odpowiedzi na pytanie „Co składa się na kościół lokalny?” biblijna odpowiedź brzmi, że o każdej części kościoła uniwersalnego, która jest w jakiś sposób lokalna, można powiedzieć, że jest kościołem lokalnym. Sugerowalibyśmy, że odnosi się to nawet do poziomu, na którym „dwóch lub trzech zebrało się w moim imieniu…” (Mt 18:20) Wydaje się to być Chrystusową wersją tego, co jest konieczne, aby mieć lokalny kościół .

Dwu- lub trzyosobowy kościół może nie być bardzo dobrym kościołem, ponieważ nie jest w stanie wypełnić wszystkich funkcji, które są właściwe dla kościoła lokalnego według Nowego Testamentu, ale to nie znaczy, że nie jest kościołem. Należy dokonać rozróżnienia między tym, co określa „byt” Kościoła a „dobrostanem” Kościoła.

KOŚCIÓŁ LOKALNY W NOWYM TESTAMENCIE

Podczas gdy definicja kościoła lokalnego opiera się na naszym rozumieniu kościoła uniwersalnego, imperatywne fragmenty dotyczące życia kościoła zwykle odnoszą się do kościoła lokalnego (tj. Rz 12, 1 Kor 12,14; Ef 4).

Znaczenie tego jest takie, że jeśli spróbujemy zastosować zasady, takie jak współdziałanie członków ciała, jak naucza 1 Kor. 12 do Kościoła powszechnego, odchodzimy od intencji autora skupienia się na wzajemnej interakcji członków wspólnoty chrześcijańskiej.

Podobnie, nie podano żadnej struktury ani ustroju dla Kościoła powszechnego, z wyjątkiem jednoczącego wpływu apostołowie, którzy zakładali kościoły lokalne. Istnieje również przykład rady przywódców z więcej niż jednego spotkania kościoła lokalnego w celu rozwiązania różnic w Dziejach Apostolskich 15. Nie możemy powiedzieć, jaki był biblijny wzór pozalokalnego zarządzania kościołem, ponieważ nie jest on podany.

Dyskusja opcjonalna: W wielu teologiach zwyczajem jest konstruowanie restrykcyjnej definicji tego, co stanowi lokalny kościół. Czasami, zanim daną grupę można nazwać kościołem, stawia się kilka warunków, takich jak właściwe przestrzeganie sakramentów, obecność odpowiednio ustanowionego duchowieństwa, formalny rząd i posługa dla wszystkich grup wiekowych. Jaki może być motyw konstruowania takich warunków dodanych?

Podobne publikacje:

Dodaj komentarz